තවම ගීක් කෙනෙක් වුණේ නැත්ද

▪ අලුත් විදියට හිතන්න
▪ අලුත් දේ ඉගෙන ගන්න
▪ අලුත් දේ කරන්න
▪ Geek ලත් එක්ක එකතු වෙන්න
▪ ඔයත් ගීක් කෙනෙක් වෙන්න.

Sign In with Facebook Sign In with Google Sign In with OpenID Sign In with Twitter

සාකච්ඡා කෙරුණු ගැටලු සහ ලිපි වර්ග

Sinlix Advert වල Register වෙනකොට

edited July 2013 in ගැටලු
Sinlix Advert වල Register වෙනකොට Coupon Code එකක් ගහන්න තියෙන්නේ ඒකට මොකක්ද ගහන්න ඕනේ..

අදහස්

  • ඔයාට coupen code එකක් තියෙයි නම් විතරයි එතනට දාන්න පුළුවන්... නැත්නම් ඕන්නෑ.........
    වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර @Chanux අමතන්න.
    මේකට ගැටළුව යොමු කරන්න නැතනම් [email protected]
  • හරි මචෝ... සීන් එක හරි.. අපි දාපු ඇඩ් පේන්නේ නෑනේ.ඉන්ව්යිල්ඩ් යු ආර් එල් කියල වැටෙනවා
    …
Sign In or Register to comment.