මන් wamp sever එක ඉන්ස්ටෝල් කලා එත් එකේ localhost එක හොයාගන්න බැනේ. පීස් උදවු කරන්න

Comments

  • NavodNavod Geek
    edited May 2017

    install kalata passe wamp server kiyana eka open karanida eta passe ara show hidden icon kiyana ekaa thiyanwa wamp icon aka click karanida right click neme left click 1ka parak click kalama thiyanwa localhost kiyala eta passe hari.

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න