මට දැනගන්න පුලුවන්ද samsung galaxy j7 prime 32GB පෝන් එක ගන්න තියෙන තැනක්.

Dhanu2505Dhanu2505 Geek
edited May 2017 in ගැටලු

Screenshot_2017-05-10-19-27-35


Answers

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න