මට coc computer එකෙන් play කරන්න හොද softwere එකක් කියන්නකෝ...?

මට coc computer එකෙන් play කරන්න හොද softwere එකක් කියන්නකො කවුරුහරි..?
හැබැයි bluestucks,koplayer,noxplayer වගේ ඒව නැතුව වෙන එකක්? අනේ plz plz

Comments

ඔයත් එකතු වෙන්න දැන්ම Log වෙන්න. හෝ Geek කෙනෙක් වෙන්න